top of page

Kompetensprofilen ASSET-H för humanisters anställbarhet

Knowledge (1).png

Kunskaps- och informationsfärdigheter

Studerande i humaniora behandlar och hanterar information och kunskap på ett sakkunnigt sätt.

Project (2).png

Projektkunskaper

Utmärkta organisatoriska färdigheter gör det möjligt för studenter i humaniora att slutföra projekt framgångsrikt och i tid.

Communication (1).png

Kommunikationsförmåga

Utmärkta kommunikationsfärdigheter möjliggör studerande i humaniora att samarbeta och leda.

Creativity (1).png

Kreativitetsfärdigheter

Studenter i humaniora har en konstnärlig sida och har därför en förmåga att komma med nya och innovativa idéer.

Language (1).png

Språkkunskaper

Studerande i humaniora behärskar språk genom deras djupa insikt i hur språk fungerar.

Interculturality (1).png

Interkulturell kompetens

Studenter i humaniora kultiverar ett öppet sinne och empati genom djupgående reflektion.

Kunskaps- och informationsfärdigheter

Knowledge (1).png

Studerande i humaniora behandlar och hanterar information och kunskap på ett sakkunnigt sätt med hjälp av en process i fyra steg: 

 1. Hitta rätt information för att lösa ett problem.

 2. Reflektera över det och skilj på det abstrakta och det konkreta.

 3. Syntetisera det genom att reducera stora uppsättningar information till det väsentliga.

 4. Formulera resultat på det lämpligaste sättet.

 • jag kan tillämpa teorier, modeller och tolkningar noggrant

 • jag kan göra slutsatser utifrån min egen undersökning

 • jag kan formulera en motiverad hypotes

 • jag kan fastställa forskningens värde i mitt eget vetenskapsområde

 • forskning intresserar mig

 • jag förstår för- och nackdelarna av metoderna som lämpar sig för mitt vetenskapsområde

 • jag kan göra kvalitativa undersökningar

 • jag kan uttyda forskningsresultat

 • jag kan formulera en exakt forskningsfråga

 • jag anser mig vara forskare i mitt eget vetenskapsområde

 • jag kan tolka faktum i sin historiska kontext

 • jag vet hur jag kan hitta informationen jag behöver för min undersökning

 • jag kan bilda en helhet av information från olika källor

 • jag kan lätt hitta pålitliga informationskällor

 • jag kan snabbt konkludera vad som är essentiellt information

 • jag kan snabbt hitta det essentiella i texter

 • jag kan analysera konkret fakta på en abstrakt nivå

 • jag kan få inspiration för min egen forskning från vad man gör i olika slags undersökningar

 • jag kan skriva akademiska texter

 • jag kan lätt ordna stora mängder av information till en koherent, kompakt helhet

 • jag kan undersöka mitt eget arbetande ur fågelperspektivet för att få nya synvinklar

 • jag kan hitta skillnader mellan saker som ser ut som att de liknar varandra mycket

 • jag kan hitta på originella frågor som inte har ställts förut

 • jag kan göra en bra sammanfattning av information

 • jag kan analysera kvalitativ data

 • jag vet att min egen roll som tolkare är avgörande i mina analyser: min uppfattning om sanningen relaterar alltid till mig själv

 • jag kan förklara saker så att min publik vet vilka saker som är de viktigaste

Kommunikationsförmåga

Communication (1).png

Utmärkta kommunikationsfärdigheter möjliggör studerande i humaniora att samarbeta och leda.

 • jag kan välja det medium som lämpar sig bäst för mitt meddelande

 • jag kan förmedla ett meddelande på ett lockande sätt

 • jag kan lösa kommunikationsproblem som uppstår i praktiken

 • jag kan delegera uppgifter till andra

 • jag tvekar inte att ta initiativ så att projektet slutförs lyckat

 • jag kan uttrycka när det behövs samarbete för att säkerställa att projektet ska lyckas

 • jag kan förmedla ett meddelande på ett övertygande sätt

 • jag har de rätta kommunikationsfärdigheterna för att agera som ledare

 • jag har strategier för att kommunicera på ett optimalt sätt i en professionell kontext

 • jag har kommunikativa färdigheter för att lösa konflikter

 • jag kan agera som ordförande på ett möte

 • jag kan beskriva, förklara och kritiskt analysera teamarbetets praxis

 • jag ger relevant respons för människor omkring mig så att samarbetet ska fungera

 • jag arbetar bra i team, eftersom jag kan smidigt kommunicera med andra

 • jag är kreativ på att hitta lösningar för utmaningar i kommunikationen

Språkkunskaper

Language (1).png

Studerande i humaniora behärskar språk genom deras djupa insikt i hur språk fungerar.

 • jag behärskar åtminstone ett språk bättre än genomsnittet

 • jag kan begrunda språkliga strukturer på en abstrakt nivå

 • jag fäster uppmärksamhet på hur språket används i vardagliga situationer

 • jag anser mig vara språkexpert

 • jag observerar de sätten på vilka språket omkring mig varierar, fungerar och förändras

 • jag förstår åtminstone ett språks beståndsdelar och struktur

 • jag förstår fler än ett språks beståndsdelar och struktur

 • jag kan översätta noggrant från källspråket till målspråket

 • jag kan flera språk

Projektkunskaper

Project (2).png

Utmärkta organisatoriska färdigheter gör det möjligt för studenter i humaniora att slutföra projekt framgångsrikt och i tid.

 • jag kan anstränga mig mot deadlinen så att jag når den

 • jag kan arbeta effektivt

 • jag kan hantera min egen tid och deadlines med realistisk planering

 • jag kan leda mitt eget arbete när jag jobbar med ett projekt som pågår i en längre tid (till exempel några månader)

 • jag kan prioritera uppgifter på listan av saker som ska göras

 • jag kan dela en uppgift i deluppgifter som är möjliga att utföra

 • jag kan sätta mina egna mål

 • jag kan bevara helhetsbilden när jag arbetar med olika slags uppgifter samtidigt

Kreativitetsfärdigheter

Creativity (1).png

Studenter i humaniora har en konstnärlig sida och har därför en förmåga att komma med nya och innovativa idéer.

 • jag är konstnärlig

 • jag är en kreativ tänkare

 • jag har en riklig fantasi

 • jag kan tänka utanför ramarna för att få nya idéer

 • jag kan utveckla ett projekt kreativt

Interkulturell kompetens

Interculturality (1).png

Studenter i humaniora kultiverar ett öppet sinne och empati genom djupgående reflektion.

 • jag kan tolka faktum i sin kulturella kontext

 • jag kan begrunda livet i olika kulturer empatiskt

 • jag förstår att allt inte är svart eller vitt: jag kan också tänka i ”gråa zoner”

 • jag kan fundera på hurdana likheter och skillnader det finns i människans beteende och uttryckande i olika tider, platser eller kulturer

 • jag kan begrunda samhällets mångsidighet nyansrikt

bottom of page