top of page

Humanistien työelämätaitoprofiili

Yhteensä 70 työelämätaitoa on ryhmitelty kuuteen taitoalueeseen

Knowledge (1).png

Tiedonhaku- ja -käsittelytaidot

Humanististen alojen opiskelijat ovat tiedon hakemisen ja käsittelyn asiantuntijoita.

Project (2).png

Projektiosaaminen

Humanististen alojen opiskelijoiden erinomainen organisointikyky mahdollistaa projektien saattamisen valmiiksi ajallaan ja onnistuneesti.

Communication (1).png

Viestintätaidot

Humanististen alojen opiskelijoilla on erinomaiset viestintätaidot, minkä takia he ovat yhteistyökykyisiä ja hyviä johtajia.

Creativity (1).png

Luovuus

Humanististen alojen opiskelijoilla on taiteellinen puoli, minkä takia he kykenevät keksimään helposti uusia ja innovatiivisia ideoita.

Language (1).png

Kielitaito

Humanististen alojen opiskelijat ovat kielen asiantuntijoita ja näin ollen ymmärtävät kieltä kokonaisvaltaisena ilmiönä.

Interculturality (1).png

Kulttuurienvälinen osaaminen

Humanististen alojen opiskelijat suhtautuvat avoimesti erilaisiin toimintatapoihin ja kehittävät empatiakykyään pohdiskelemalla asioita syvällisesti.

Tiedonhaku- ja -käsittelytaidot

Knowledge (1).png

Humanististen alojen opiskelijat ovat tiedon hakemisen ja käsittelyn asiantuntijoita. He prosessoivat tietoa systemaattisesti seuraavalla tavalla:

 1. He löytävät luotettavat tietolähteet ongelman ratkaisemista varten.

 2. He erottelevat tiedon abstraktin ja konkreettisen tason toisistaan.

 3. He muodostavat kokonaiskuvan eri lähteistä olevasta informaatiosta ja tiivistävät sen koherentiksi kokonaisuudeksi.

 4. He esittelevät löydökset tilanteeseen sopivalla tavalla.

Kuvaile tiedonhaku- ja -käsittelytaitojasi näin: 

 • Osaan soveltaa teorioita, malleja ja tulkintoja täsmällisesti.

 • Osaan tehdä päätelmiä omasta tutkimuksestani.

 • Osaan muotoilla perustellun hypoteesin.

 • Osaan määrittää, mikä on tutkimuksen arvo omalla tieteenalallani.

 • Tutkimus kiinnostaa minua.

 • Ymmärrän omalle tieteenalalleni soveltuvien metodien edut ja haitat.

 • Osaan tehdä kvalitatiivisia tutkimuksia.

 • Osaan tulkita tutkimuksen tuloksia.

 • Osaan muotoilla tarkan tutkimuskysymyksen.

 • Pidän itseäni oman tieteenalani tutkijana.

 • Osaan tulkita faktoja niiden historiallisessa kontekstissa.

 • Tiedän, kuinka voin löytää tutkimustani varten tarvitsemani tiedon.

 • Osaan muodostaa kokonaisuuden eri lähteistä olevasta informaatiosta.

 • Pystyn helposti löytämään luotettavia tietolähteitä.

 • Osaan päätellä informaatiosta nopeasti sen, mikä siinä on olennaista.

 • Osaan löytää teksteistä olennaisen nopeasti.

 • Osaan analysoida reaalimaailman faktaa abstraktilla tasolla.

 • Voin saada innoitusta omaan tutkimukseeni siitä, mitä toisentyyppisissä tutkimuksissa tehdään.

 • Osaan kirjoittaa akateemisia tekstejä.

 • Osaan helposti muuntaa suuria määriä informaatiota koherentiksi, tiiviiksi kokonaisuudeksi.

 • Osaan tarkastella tämänhetkistä omaa tekemistäni lintuperspektiivistä saadakseni uusia näkökulmia.

 • Pystyn löytämään eroja asioiden välillä, jotka näyttävät muistuttavan toisiaan kovasti .

 • Pystyn keksimään omaperäisiä kysymyksiä, joita ei ole esitetty aiemmin.

 • Osaan tehdä hyvän yhteenvedon informaatiosta.

 • Osaan analysoida laadullista dataa.

 • Tiedän, että oma roolini tulkitsijana on ratkaiseva analyyseissäni: käsitykseni totuudesta on aina suhteessa itseeni.

 • Osaan selittää asiat niin, että yleisöni tietää, mitkä kohdat ovat tärkeimpiä.

Viestintätaidot

Communication (1).png

Humanististen alojen opiskelijoilla on erinomaiset viestintätaidot, minkä takia he ovat yhteistyökykyisiä ja hyviä johtajia.

Kuvaile viestintätaitojasi näin:

 • Osaan valita viestiäni varten sopivan viestintäkanavan.

 • Osaan välittää viestin houkuttelevasti.

 • Osaan ratkaista käytännössä ilmeneviä viestintäongelmia.

 • Osaan delegoida tehtäviä toisille.

 • En epäröi ottaa aloitetta käsiini, jotta projekti saadaan vietyä onnistuneesti loppuun.

 • Osaan ilmaista, milloin tarvitaan yhteistyötä projektin onnistumisen varmistamiseksi.

 • Osaan välittää viestin vakuuttavasti.

 • Minulla on oikeat viestintävalmiudet ryhtyäkseni johtajan rooliin.

 • Minulla on strategioita viestiäkseni optimaalisella tavalla ammatillisessa kontekstissa.

 • Minulla on viestinnällisiä valmiuksia konfliktien purkamiseksi.

 • Osaan toimia kokouksen puheenjohtajana.

 • Osaan kuvata, selittää ja analysoida kriittisesti tiimityön käytäntöjä.

 • Annan relevanttia palautetta ihmisille ympärilläni, jotta yhteistyö toimisi.

 • Työskentelen hyvin tiimissä, koska osaan viestiä sujuvasti muiden kanssa.

 • Olen luova löytämään ratkaisuja viestinnän haasteisiin.

Kielitaito

Language (1).png

Humanististen alojen opiskelijat ovat kielen asiantuntijoita ja näin ollen ymmärtävät kieltä kokonaisvaltaisena ilmiönä.

Kuvaile kielitaitoasi näin:

 • Hallitsen vähintään yhtä kieltä keskimääräistä paremmin.

 • Osaan pohtia kielen rakenteita abstraktilla tasolla.

 • Kiinnitän huomiota siihen, kuinka kieltä käytetään arkisissa tilanteissa.

 • Pidän itseäni kieliasiantuntijana.

 • Huomioin niitä tapoja, joilla kieli ympärilläni vaihtelee, toimii ja muuttuu.

 • Ymmärrän vähintään yhdestä kielestä, mistä se koostuu ja miten se rakentuu.

 • Ymmärrän useammasta kuin yhdestä kielestä, mistä ne koostuvat ja miten ne rakentuvat.

 • Osaan kääntää tarkasti lähdekielestä kohdekieleen.

 • Osaan useampia kieliä.

Projektiosaaminen

Project (2).png

Humanististen alojen opiskelijoiden erinomainen organisointikyky mahdollistaa projektien saattamisen valmiiksi ajallaan ja onnistuneesti.

Kuvaile projektiosaamistasi näin:

 • Osaan ponnistella kohti deadlinea siten, että saavutan sen myös.

 • Osaan työskennellä tehokkaasti.

 • Osaan hallita omaa aikaani ja deadlinejani realistisella suunnittelulla.

 • Osaan johtaa omaa työtäni, kun työskentelen projektissa, joka kestää pitemmän aikaa (esim. muutamia kuukausia).

 • Osaan priorisoida tehtäviä hoidettavien asioiden listalla.

 • Osaan jakaa tehtävän osatehtäviin, jotka on mahdollista hoitaa.

 • Osaan asettaa omat tavoitteeni.

 • Osaan säilyttää yleiskuvan työskennellessäni samanaikaisesti erilaisten tehtävien parissa.

Luovus

Creativity (1).png

Humanististen alojen opiskelijoilla on taiteellinen puoli, minkä takia he kykenevät keksimään helposti uusia ja innovatiivisia ideoita.

Kuvaile luovuuteen liittyvää osaamistasi näin:

 • Olen taiteellinen.

 • Olen luova ajattelija.

 • Minulla on rikas mielikuvitus.

 • Osaan ajatella laatikon ulkopuolelta saadakseni uusia ideoita.

 • Osaan kehittää projektia luovasti.

Kulttuurienvälinen osaaminen

Interculturality (1).png

Humanististen alojen opiskelijat suhtautuvat avoimesti erilaisiin toimintatapoihin ja kehittävät empatiakykyään pohdiskelemalla asioita syvällisesti.

Kuvaile kulttuurienvälistä osaamistasi näin:

 • Osaan tulkita faktoja niiden kulttuurisessa kontekstissa.

 • Osaan pohtia toisten kulttuurien elämää empaattisesti.

 • Tajuan, että kaikki ei ole mustaa tai valkoista: osaan ajatella myös ”harmaita”.

 • Osaan pohtia, millaisia yhtäläisyyksiä ja eroja on ihmisen käyttäytymisessä ja ilmaisuissa eri aikoina, paikoissa tai kulttuureissa.

 • Osaan pohtia yhteiskunnan monimuotoisuutta monivivahteisesti.

bottom of page