top of page

Perfil de competències ASSET-H per a l’ocupabilitat de l’alumnat d’humanitats

Els sis conjunts de competències dels graduats i graduades en humanitats

Knowledge (1).png

Competència informacional

L’alumnat d’humanitats tracta i gestiona la informació i el coneixement de manera experta.

Project (2).png

Competència organitzativa

L’excepcional competència organitzativa dels i les estudiants d’humanitats els permet completar projectes amb èxit i dins de termini.

Communication (1).png

Competència comunicativa

L’alumnat d’humanitats té una excel·lent capacitat comunicativa que li permet col·laborar i liderar.

Creativity (1).png

Competència creativa

L’alumnat d’humanitats té una faceta creativa i, per tant, facilitat per trobar idees innovadores.

Language (1).png

Competència lingüística

Els i les estudiants d’humanitats tenen coneixements avançats d’idiomes gràcies a una comprensió profunda dels mecanismes lingüístics.

Interculturality (1).png

Competència intercultural

Els i les estudiants d’humanitats conreen la tolerància i l’empatia mitjançant processos de reflexió en profunditat.

Competència informacional

Knowledge (1).png

L’alumnat d’humanitats tracta i gestiona la informació i el coneixement de manera experta. Ho fa en quatre passes:

1. troba la informació correcta per a resoldre un problema

2. hi reflexiona, separant el que és abstracte del que és concret

3. la resumeix, sintetitzant grans volums d’informació

4. formula les troballes de la manera més adient

 • Puc aplicar rigorosament teories, models i interpretacions

 • Puc extreure conclusions de la recerca pròpia

 • Tinc la capacitat de formular hipòtesis raonades 

 • Puc jutjar el valor de la meva recerca dins del meu àmbit

 • Vull adquirir més coneixements de recerca

 • Entenc quins són els avantatges i els desavantatges dels mètodes emprats habitualment al meu àmbit

 • Puc dur a terme recerca qualitativa

 • Puc interpretar els resultats de la meva recerca

 • Puc formular una pregunta de recerca amb rigor

 • Em veig com a investigador o investigadora del meu àmbit

 • Puc interpretar fets al seu context històric

 • Sé com trobar la informació necessària per a la meva recerca

 • Puc trobar informació a fonts diferents i convertir-la en un tot coherent

 • Puc trobar fàcilment fonts d’informació fiables

 • Puc sintetitzar la informació eficientment

 • Puc detectar la informació essencial d’un text ràpidament

 • Puc analitzar fets concrets a un nivell abstracte

 • Puc trobar inspiració per a la recerca pròpia a treballs de recerca d’altres àmbits

 • Puc escriure textos acadèmics

 • Puc reduir amb facilitat grans volums d’informació en un tot coherent i concís

 • Puc tenir una visió panoràmica de la meva feina i emprar-la per obtenir nous coneixements

 • Puc trobar diferències en elements que semblen molt similars

 • Puc concebre preguntes que no s’han formulat anteriorment

 • Puc resumir bé la informació

 • Puc analitzar dades qualitatives

 • Soc conscient que el meu paper d’intèrpret és essencial per a les meves anàlisis: sempre relaciono el meu concepte de la veritat amb mi mateix o mateixa

 • Les meves explicacions permeten a la meva audiència saber quins són els punts més importants 

Competència comunicativa

Communication (1).png

L’alumnat d’humanitats té una excel·lent capacitat comunicativa que li permet col·laborar i liderar.

 • Sé seleccionar el canal més apropiat per a transmetre un missatge

 • Puc comunicar un missatge de manera atractiva

 • Puc resoldre problemes de comunicació que sorgeixen a la pràctica

 • Sé delegar

 • Soc capaç de prendre la iniciativa per garantir l’èxit d’un projecte

 • Puc detectar quan és necessari el treball en equip per garantir l’èxit d’un projecte

 • Puc comunicar un missatge de manera convincent

 • Tinc la competència comunicativa necessària per exercir el lideratge

 • He desenvolupat estratègies per assolir una comunicació òptima en un context professional

 • La meva competència comunicativa em permet desactivar conflictes

 • Puc presidir una reunió

 • Puc descriure, interpretar i analitzar de manera crítica la feina feta en equip

 • Dono retroalimentació rellevant a qui m’envolta amb l’objectiu d’obtenir una col·laboració positiva

 • Treballo bé en equip perquè em comunico bé amb la resta de membres

 • Resolc creativament els problemes derivats de la comunicació

Competència lingüística

Language (1).png

Els i les estudiants d’humanitats tenen coneixements avançats d’idiomes gràcies a una comprensió profunda dels mecanismes lingüístics.

 • Tinc competències per sobre de la mitjana en una llengua pel cap baix

 • Puc pensar de manera abstracta sobre estructures lingüístiques

 • Paro atenció a l’ús diari de la llengua 

 • Em considero un expert o una experta en llengües

 • Paro atenció a la manera en què la llengua varia, funciona i canvia al meu voltant 

 • Entenc la composició i l’estructura d’almenys una llengua

 • Entenc la composició i l’estructura de més d’una llengua 

 • Puc traduir amb precisió d’una llengua origen a una llengua meta

 • Puc fer servir més d’una llengua

Competència organitzativa

Project (2).png

L’excepcional competència organitzativa dels i les estudiants d’humanitats els permet completar projectes amb èxit i dins de termini.

 • Puc treballar amb terminis i respectar-los

 • Puc treballar de manera eficient

 • Puc gestionar el temps i els terminis segons un calendari realista

 • Puc gestionar la meva càrrega de treball quan treballo en un projecte durant un espai llarg de temps (per exemple, uns quants mesos)

 • Puc prioritzar tasques

 • Puc dividir una tasca en tasques més petites i assolibles 

 • Puc fixar objectius

 • Puc mantenir una visió panoràmica quan treballo en moltes tasques a la vegada

Competència creativa

Creativity (1).png

L’alumnat d’humanitats té una faceta creativa i, per tant, facilitat per trobar idees innovadores.

 • Tinc capacitat artística

 • Penso de manera creativa

 • Tinc molta imaginació

 • Puc transcendir els límits del pensament convencional i trobar noves idees

 • Puc desenvolupar un projecte de manera creativa

Competència intercultural

Interculturality (1).png

Els i les estudiants d’humanitats conreen la tolerància i l’empatia mitjançant processos de reflexió en profunditat.

 • Puc interpretar fets al seu context cultural

 • Puc reflexionar de manera empàtica sobre la vida a altres cultures

 • Soc conscient que les coses no són només blanques o negres; puc pensar tenint en compte l’escala de grisos 

 • Puc reflexionar sobre les similituds i les diferències entre comportaments i expressions humanes d’una gran varietat d’èpoques, regions i cultures

 • Puc pensar amb subtilitat sobre la diversitat social 

bottom of page